domu1 Dokumenty1 fotogalerie1 ze zivota1

O nás

SLOVEM.....
Jednotřídní mateřská škola Číčenice
- zřizovatel: obecní úřad
- právní forma: příspěvková organizace
- jméno ředitelky – statutárního zástupce: Bc. Jitka Langerová
- pedagogický tým – ředitelka Bc. Jitka Langerová, učitelka Veronika Rejžková
- provozní zaměstnanci: Vedoucí ŠJ: Věra Vítovcová
                                   Kuchařka: Daniela Košátková
                                   Úklid: Věra Vítovcová
01 manasci s
- telefon: 383 381 108
- e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zaměření MŠ:
- seznamování s přírodou v jednotlivých ročních dobách a vytvořit podmínky na zahradě MŠ a interiéru školy
- aplikaci estetických disciplin do denních činností za účelem zachování optimální duševní hygieny a tělesného zdraví dětí
- chceme být školou, která vyvolává u všech dětí, zaměstnanců a rodičů sounáležitost na příslušnost k ní
- naše žlutá školka je místem:
--> kam děti chodí rády, s důvěrou a beze strachu
--> kde maximálně probouzíme, rozvíjíme tvořivý potenciál dětí
--> kde děti vedeme ke vzájemné úctě, důvěře, uznání, snášenlivosti, otevřenosti v komunikaci,
k empatii a vzájemné spolupráci
--> kde dbáme na jejich správnou životosprávu, výživu, režim dne i pohybovou aktivitu
--> kde je vzdělávací nabídka přiměřená osobnosti a věku dítěte, děti vedeme k získání potřebných kompetencí a jejich způsob i obsah je zpracováván podle
očekávání dětí i rodičů
02 zrcadlo s
--> kde se nezaměřuje pouze na přípravu ke vzdělávání dětí, ale i k neustálému zvyšování vzdělávání svých zaměstnanců pro neustálé zvyšování kvality pedagogické i nepedagogické práce
--> příjemným, dobře vybaveným a estetickým, kde se budou všichni zúčastnění cítit dobře a svobodně
(v mezích daných pravidel, která chápou a respektují)
--> kde vzdělávání probíhá ekonomickým a efektivním způsobem
--> které využívá všech možností zapojení rodičů do života školy
Mateřská škola je umístěna na konci obce v budově bývalé základní školy. Od roku 1990 probíhají práce pro zlepšení technického stavu této jednopatrové budovy – oprava fasády budovy, oprava obkladů a dlažby, vymalování, rekonstrukce kuchyně, plynového vytápění, výměna oken, oprava střechy a půdních prostor, dovybavení školní zahrady a tříd. Chodby i třídy jsou neustále zdobeny pracemi dětí. Jedna z tříd – v honím poschodí je vybavena stolečky velikostně přizpůsobenými výšce dětí, hračkami, kostkami a v přízemí je třída připravena k přirozenému pohybu dětí a ke cvičení a pohybovým hrám. Ihned za vchodem děti vstupují do šatny, rovněž je v přízemí umístěna kuchyň, jídelna a WC. Pro aktivní pohyb dětem slouží kolotoč, skluzavka a velmi oblíbené houpačky a pískoviště.
V naší škole děti do žádného jídla nenutíme. Každodenně je dětem podáváno ovoce či zelenina. Po celý den je zajištěn pitný režim. Děti jsou vedeny podle svých schopností, s přihlédnutím k věku se samy obsloužit.
V průběhu celého dne mají děti k dispozici dostatečné množství tekutin – vodu se sirupem nebo čaj.
Děti vedeme k samostatnosti i při stolování. Polévku dětem paní kuchařka nalévá, pro druhé jídlo si děti chodí a samy si určují velikost porce. Použité nádobí děti samostatně odnášejí na odkládací okénko.
Do jídla děti nenutíme, snažíme se je motivovat, aby alespoň ochutnaly a naučily se správnému stolování.
Zajišťujeme pravidelný denní rytmus a řád, který lze v případě potřeby upravit dle aktuální situace a potřeb dětí.
Dbáme na dostatečně dlouhý pobyt dětí venku, při příznivém počasí jsou děti denně venku v dopoledních i odpoledních hodinách. Důvod neuskutečnění vycházek: silný déšť a vítr, velmi nízké teploty po mínus 10 stupňů.
V denním režimu je umožňován rodičům pozdější příchod dětí do MŠ i jejich včasné vyzvedávání – zcela s potřebami rodiny v zájmu dětí.
Vedeme děti k poznání, že zdraví je důležitá, ničím nenahraditelná hodnota, kterou si musí každý chránit, snažíme se děti vychovávat ke zdravému životnímu stylu. Je dbáno na dodržování optimálních intervalů mezi jednotlivými jídly.

DLOUHODOBÉ ÚKOLY NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY :
1. Vytvořit pro děti prostředí plné důvěry, pocitu bezpečí, jistoty, vzájemného respektu a empatie a velkou pozornost věnovat vztahům ve skupině a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Prevence sociopatologických jevů – šikana, násilí, rasová nesnášenlivost.
04 trida s
2. Všemi dostupnými prostředky podporovat tělesný rozvoj a zdraví dětí, rozvíjet jejich pohybové a manipulační dovednosti, vést děti ke zdravým životním návykům a postojům (správná životospráva, výživa, režim dne). Pro pobyt dětí venku využívat nejen zahrady, ale i lesa, pole, louky a fotbalového hřiště.
3. Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti dětí – receptivní – (vnímání, porozumění, poslech) i produktivní ( výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování). Podporovat komunikaci dětí.
4. Motivovat děti k aktivnímu poznávání, povzbuzování jejich chuti poznávat něco nového a objevovat neznámé, porozumět věcem jevům kolem sebe. Vzdělávací nabídka musí být přiměřená osobnosti a věku dětí a vést k získání potřebných kompetencí. V největší možné míře individualizovat vzdělávání.
5. Rozvíjet pocit sounáležitosti dětí s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou. Učit děti vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný a to jak svět přírody (rostliny, živočichové, krajina, podnebí), tak i svět lidí (tělesné, zdravotní, rasové, etnické, jazykové, národnostní a jiné rozdílnosti).
6. Vytvořit základy estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění. Probouzet, rozvíjet a uplatňovat jejich tvořivý potenciál.
Š08 jidelna s 09 satna s