domu1 Dokumenty1 fotogalerie1 ze zivota1

O nás

Výchovně vzdělávací práce naší mateřské školy
Charakteristika vzdělávacího programu
 
Klademe důraz na všeobecný rozvoj dítěte s respektováním jeho individuality.
Filosofií naší mateřské školy je položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů, potřeb. Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, přičemž východiskem je vlastní prožitá zkušenost, smyslové vnímání, tvořivá inspirace a uspokojení (z úspěchu, z překonání překážek.)
Jenom spokojené dítě, které si je jisté samo sebou i svým okolím, se bude dobře rozvíjet a všemu novému se snáze učit!
Akceptujeme vztahy ve skupině, snažíme se vytvořit prostředí plné důvěry, pocitu bezpečí, jistoty, vzájemného respektu a empatie. Prostředí, ve kterém se budou všichni zúčastnění (děti, zaměstnanci, rodiče) cítit dobře. Učíme se uplatňovat své individuální potřeby, přání, práva s ohledem na druhého, uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou, - respektovat kolektivní soužití, ale zároveň si uvědomovat svoji svébytnost a jedinečnost.
 

Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
1) Výchovně vzdělávací práce je plánována na základě podmínek a analýzy prací školy za uplynulý školní rok, s ohledem na dlouhodobou koncepci školy, na specifické cíle a úkoly jednotlivých výchovně vzdělávacích oblastí (při respektování úkolů RVP - jejich rozpracování je v samotné části tohoto ŠVP)
a) oblast tělesného rozvoje dětí
b) oblast psychická
c) oblast vztahů mezi vrstevníky, vztahů k dospělým a seniorům
d) oblast socializačních a společenských kontaktů
e) oblast vztahů ke světu
2) Vedle cílů z výše uvedených oblastí se úzce v průběhu dne zabýváme:
- hygienou, péčí o zdravý životní styl, o bezpečnost vlastní a druhých dětí
- vedením k samostatnosti v sebeobsluze
- výchovou vztahů k etnickým skupinám, handicapovaným či jinak se odlišujícím lidem
3) Časový plán výchovně vzdělávací práce vyjádřený tématy pro jednotlivé projekty
Hlavní osa zvolených témat vychází z názvu ŠVP "Putování světem k číčenickým dětem."
Zvolená témata jsou prvním impulsem pro zpracování vlastního třídního vzdělávacího programu (tématům a podtématům se věnuje třídní plán pedagogické činnosti)
Denní režim je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na potřeby dětí.
Čas volných aktivit dětí a činností řízených učitelkou je vyvážený. Pravidelnost časových úseků se týká pouze stravování dětí.
Naše mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem od 6.00 – 16.00 hodin denně.
Věkové složení třídy je zpravidla od 3 – do 7 let.
Do MŠ mohou děti přivádět a opět vyzvedávat rodiče dětí (zákonný zástupce ) nebo rodičem schválení a v písemném "Prohlášení o vyzvednutí dítěte" uvedené osoby.

Vzdělávací obsah:
Cíl školního vzdělávacího programu:
- rozvíjet samostatnost, sebedůvěru, sebevědomí a sebeocenění dětí cestou přirozené výchovy, respektováním jejich potřeb, zájmů a možností a tím položit základy pro celoživotní vzdělávání
- využíváním spontánních činností,her a estetických disciplin v průběhu celého dne docílit optimální duševní hygieny a tělesného zdraví u svěřených dětí
- mateřská škola kromě komplexní výchovy a vzdělávání dětí zaměřuje svou pozornost na rozvíjení vztahu k přírodě, estetických disciplín, jejich využívání pro naladění pozitivního duševního rozpoložení dětí
- značnou pozornost věnujeme vedení dětí ke zdravému životnímu stylu a upevňování tělesného zdraví dětí
- podporujeme rozvoj vztahů mezi vrstevníky, mezi dětmi a dospělými a velkou pozornost věnujeme upevňování vztahů k seniorům a malým dětem
Režim dne v MŠ je rámcový a natolik flexibilní, že učitelkám umožní organizaci činností s dětmi přizpůsobit momentálním potřebám a přání dětí. Dbáme především na to, aby dětem nebyla narušována doba jídla a doba odpočinku.
Čeho chceme u dětí postupně dosáhnout (tzv. položit základy) s ohledem na věk:
- aby uměly přijímat změnu a uměly se s ní vyrovnat
- aby uměly kriticky myslet a umět si vybrat
- aby se naučily rozpoznávat problémy a chtěly je řešit
- aby uměly tvořivě myslet, pracovat, využívaly své představivosti
- aby uměly přijímat odpovědnost za své rozhodnutí
- aby uměly vzájemně spolupracovat, být tolerantní k druhým
- ve třídách a na zahradě umožňujeme dětem netradiční pohybové aktivity s využitím bezpečného nářadí, náčiní k volnému použití dětem, nabídkou nových pohybových her a činností
- učíme děti rozlišovat, co zdraví prospívá a co škodí (racionalita ve výživě potřeba aktivního pohybu, vysvětlování potřeby zdravého životního prostředí, životní pohody a naopak upozorňování na škodlivé vlivy, látky, nezdravé návyky, úrazy, setkání s neznámými lidmi a s nebezpečími pro jejich osobu)
- v naší práci převažuje pozitivní hodnocení a pochvala jako prostředek podpory samostatnosti a sebedůvěry u dětí
Název našeho školního vzdělávacího plánu zní: "Putování světem k Číčenickým dětem".
Program sleduje všestranný rozvoj osobnosti dítěte, který je uskutečňován v pěti vzdělávacích oblastech:
1. Dítě a jeho svět
2. Dítě a jeho psychika
3. Dítě a ten druhý
4. Dítě a společnost
5. Dítě a svět
K činnostem se jako učitelky se stavíme kreativně a flexibilně, děti dobře známe, protože děti od vstupu do zařízení setrvávají v dětském kolektivu 2 - 3 roky, proto máme možnost jejich vzdělávání učinit opravdu plnohodnotným. Proto také neplánujeme s velkým časovým předstihem, ale tak, aby se tématické okruhy stále obohacovaly, byly aktuální a splňovaly tak potřeby dětí s ohledem na jejich věk. Třídní vzdělávací program je proto každý školní rok obnovován, aktualizován a doplňován, stále s ním pracujeme a hledáme nové formy a metody práce a nové náměty.
Způsoby, jakými je vzdělávání v naší MŠ uskutečňováno
Vzdělávání je vždy vázáno jednak k obecným potřebám naší věkově smíšené skupiny, jednak k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Zasahuje celou osobnost dítěte, vše je vzájemně provázáno a propojeno. Uskutečňuje se ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v MŠ vyskytnou.
Druhy činností:
Činnosti spontánní
Činnosti řízené
Spontánní a řízené činnosti musí být vždy vyvážené, v poměru, který odpovídá potřebám a možnostem dětí.
Činnosti relaxační a odpočinkové

Organizační formy práce s dětmi:
- individuální (osobnostní) – s jedním dítětem
- skupinové – se skupinkou dětí
- kolektivní (frontální) – se všemi dětmi ve třídě
Učitelky jsou průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním. Iniciují vhodné činnosti, připravují prostředí a nabízí dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem.
Používané metody pro získávání poznatků a dovedností:
Slovní – vyprávění, rozhovor, poslech, objasnění, popis, hodnocení
Názorné – pozorování, pokus, demonstrace, exkurze, předvádění
Praktické činnosti – experimentování, pracovní činnosti, konstruování, cvičení, praktické řešení konkrétních situací
Nejúčinnější kombinace metod pro získávání poznatků:
Praktická činnost + názornost + slovo = smysluplné poznání
Umožňuje vnímat vzájemné souvislosti a vytváření potřebné kompetence dítěte ( dovednosti )

Formy činností:
hudební, pohybové, grafické, výtvarné, dramatické, osobnostní, literární
smyslové, lokomoční, praktické, herní, sezónní, manipulační, slovní
turistické, pracovní, rytmické, konstruktivní, názorné

- s ohledem na věk osamostatňovat děti při stolování až po kulturní stolování v předškolním věku. Pojmout stolování jako společenskou záležitost s potřebnými pravidly a zainteresovat na tomto postupu i rodinu.
- v oblékáni postupovat od pomoci učitelky u nejmenších dětí až po samostatnost předškoláků, podporovat vzájemnou pomoc starších mladším, uvědomovat rodiče o nutnosti spolupráce se školou v těchto otázkách
- je důležité se věnovat společenským návykům, jak mezi vrstevníky, tak mezi dětmi a dospělými - schopnost pozdravit, poděkovat, požádat, učit se, že se neskáče do řeči druhých, že se odpovídá na položenou otázku, že sám teď mohu položit otázku…
- po stránce hygienické je třeba sledovat, aby se dětem stalo potřebou provést očistu po použití WC, před a po jídle, po práci s materiály, po návratu z pobytu venku. Důsledně u dětí upevňovat dovednost očistit se po užití toalety, učesat si vlasy, vyčistit nos, udržet svůj oděv v čistotě, mít hezký pocit z čistého stolu při jídle apod. Výchovně vzdělávací práce naší mateřské školy
Charakteristika vzdělávacího programu
Klademe důraz na všeobecný rozvoj dítěte s respektováním jeho individuality.
Filosofií naší mateřské školy je položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů, potřeb. Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, přičemž východiskem je vlastní prožitá zkušenost, smyslové vnímání, tvořivá inspirace a uspokojení (z úspěchu, z překonání překážek.)
Jenom spokojené dítě, které si je jisté samo sebou i svým okolím, se bude dobře rozvíjet a všemu novému se snáze učit!
Akceptujeme vztahy ve skupině, snažíme se vytvořit prostředí plné důvěry, pocitu bezpečí, jistoty, vzájemného respektu a empatie. Prostředí, ve kterém se budou všichni zúčastnění (děti, zaměstnanci, rodiče) cítit dobře. Učíme se uplatňovat své individuální potřeby, přání, práva s ohledem na druhého, uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou, - respektovat kolektivní soužití, ale zároveň si uvědomovat svoji svébytnost a jedinečnost.

Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
1) Výchovně vzdělávací práce je plánována na základě podmínek a analýzy prací školy za uplynulý školní rok, s ohledem na dlouhodobou koncepci školy, na specifické cíle a úkoly jednotlivých výchovně vzdělávacích oblastí (při respektování úkolů RVP - jejich rozpracování je v samotné části tohoto ŠVP)
a) oblast tělesného rozvoje dětí
b) oblast psychická
c) oblast vztahů mezi vrstevníky, vztahů k dospělým a seniorům
d) oblast socializačních a společenských kontaktů
e) oblast vztahů ke světu
2) Vedle cílů z výše uvedených oblastí se úzce v průběhu dne zabýváme:
- hygienou, péčí o zdravý životní styl, o bezpečnost vlastní a druhých dětí
- vedením k samostatnosti v sebeobsluze
- výchovou vztahů k etnickým skupinám, handicapovaným či jinak se odlišujícím lidem
3) Časový plán výchovně vzdělávací práce vyjádřený tématy pro jednotlivé projekty
Hlavní osa zvolených témat vychází z názvu ŠVP "Putování světem k číčenickým dětem."
Zvolená témata jsou prvním impulsem pro zpracování vlastního třídního vzdělávacího programu (tématům a podtématům se věnuje třídní plán pedagogické činnosti)
Denní režim je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na potřeby dětí.
Čas volných aktivit dětí a činností řízených učitelkou je vyvážený. Pravidelnost časových úseků se týká pouze stravování dětí.
Naše mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem od 6.00 – 16.00 hodin denně.
Věkové složení třídy je zpravidla od 3 – do 7 let.
Do MŠ mohou děti přivádět a opět vyzvedávat rodiče dětí (zákonný zástupce ) nebo rodičem schválení a v písemném "Prohlášení o vyzvednutí dítěte" uvedené osoby.

Vzdělávací obsah:
Cíl školního vzdělávacího programu:
- rozvíjet samostatnost, sebedůvěru, sebevědomí a sebeocenění dětí cestou přirozené výchovy, respektováním jejich potřeb, zájmů a možností a tím položit základy pro celoživotní vzdělávání
- využíváním spontánních činností,her a estetických disciplin v průběhu celého dne docílit optimální duševní hygieny a tělesného zdraví u svěřených dětí
- mateřská škola kromě komplexní výchovy a vzdělávání dětí zaměřuje svou pozornost na rozvíjení vztahu k přírodě, estetických disciplín, jejich využívání pro naladění pozitivního duševního rozpoložení dětí
- značnou pozornost věnujeme vedení dětí ke zdravému životnímu stylu a upevňování tělesného zdraví dětí
- podporujeme rozvoj vztahů mezi vrstevníky, mezi dětmi a dospělými a velkou pozornost věnujeme upevňování vztahů k seniorům a malým dětem
Režim dne v MŠ je rámcový a natolik flexibilní, že učitelkám umožní organizaci činností s dětmi přizpůsobit momentálním potřebám a přání dětí. Dbáme především na to, aby dětem nebyla narušována doba jídla a doba odpočinku.
Čeho chceme u dětí postupně dosáhnout (tzv. položit základy) s ohledem na věk:
- aby uměly přijímat změnu a uměly se s ní vyrovnat
- aby uměly kriticky myslet a umět si vybrat
- aby se naučily rozpoznávat problémy a chtěly je řešit
- aby uměly tvořivě myslet, pracovat, využívaly své představivosti
- aby uměly přijímat odpovědnost za své rozhodnutí
- aby uměly vzájemně spolupracovat, být tolerantní k druhým
- ve třídách a na zahradě umožňujeme dětem netradiční pohybové aktivity s využitím bezpečného nářadí, náčiní k volnému použití dětem, nabídkou nových pohybových her a činností
- učíme děti rozlišovat, co zdraví prospívá a co škodí (racionalita ve výživě potřeba aktivního pohybu, vysvětlování potřeby zdravého životního prostředí, životní pohody a naopak upozorňování na škodlivé vlivy, látky, nezdravé návyky, úrazy, setkání s neznámými lidmi a s nebezpečími pro jejich osobu)
- v naší práci převažuje pozitivní hodnocení a pochvala jako prostředek podpory samostatnosti a sebedůvěry u dětí
Název našeho školního vzdělávacího plánu zní: "Putování světem k Číčenickým dětem".
Program sleduje všestranný rozvoj osobnosti dítěte, který je uskutečňován v pěti vzdělávacích oblastech:
1. Dítě a jeho svět
2. Dítě a jeho psychika
3. Dítě a ten druhý
4. Dítě a společnost
5. Dítě a svět
K činnostem se jako učitelky se stavíme kreativně a flexibilně, děti dobře známe, protože děti od vstupu do zařízení setrvávají v dětském kolektivu 2 - 3 roky, proto máme možnost jejich vzdělávání učinit opravdu plnohodnotným. Proto také neplánujeme s velkým časovým předstihem, ale tak, aby se tématické okruhy stále obohacovaly, byly aktuální a splňovaly tak potřeby dětí s ohledem na jejich věk. Třídní vzdělávací program je proto každý školní rok obnovován, aktualizován a doplňován, stále s ním pracujeme a hledáme nové formy a metody práce a nové náměty.
Způsoby, jakými je vzdělávání v naší MŠ uskutečňováno
Vzdělávání je vždy vázáno jednak k obecným potřebám naší věkově smíšené skupiny, jednak k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Zasahuje celou osobnost dítěte, vše je vzájemně provázáno a propojeno. Uskutečňuje se ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v MŠ vyskytnou.
Druhy činností:
Činnosti spontánní
Činnosti řízené
Spontánní a řízené činnosti musí být vždy vyvážené, v poměru, který odpovídá potřebám a možnostem dětí.
Činnosti relaxační a odpočinkové

Organizační formy práce s dětmi:
- individuální (osobnostní) – s jedním dítětem
- skupinové – se skupinkou dětí
- kolektivní (frontální) – se všemi dětmi ve třídě
Učitelky jsou průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním. Iniciují vhodné činnosti, připravují prostředí a nabízí dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem.
Používané metody pro získávání poznatků a dovedností:
Slovní – vyprávění, rozhovor, poslech, objasnění, popis, hodnocení
Názorné – pozorování, pokus, demonstrace, exkurze, předvádění
Praktické činnosti – experimentování, pracovní činnosti, konstruování, cvičení, praktické řešení konkrétních situací
Nejúčinnější kombinace metod pro získávání poznatků:
Praktická činnost + názornost + slovo = smysluplné poznání
Umožňuje vnímat vzájemné souvislosti a vytváření potřebné kompetence dítěte ( dovednosti )

Formy činností:
hudební, pohybové, grafické, výtvarné, dramatické, osobnostní, literární
smyslové, lokomoční, praktické, herní, sezónní, manipulační, slovní
turistické, pracovní, rytmické, konstruktivní, názorné

- s ohledem na věk osamostatňovat děti při stolování až po kulturní stolování v předškolním věku. Pojmout stolování jako společenskou záležitost s potřebnými pravidly a zainteresovat na tomto postupu i rodinu.
- v oblékáni postupovat od pomoci učitelky u nejmenších dětí až po samostatnost předškoláků, podporovat vzájemnou pomoc starších mladším, uvědomovat rodiče o nutnosti spolupráce se školou v těchto otázkách
- je důležité se věnovat společenským návykům, jak mezi vrstevníky, tak mezi dětmi a dospělými - schopnost pozdravit, poděkovat, požádat, učit se, že se neskáče do řeči druhých, že se odpovídá na položenou otázku, že sám teď mohu položit otázku…
- po stránce hygienické je třeba sledovat, aby se dětem stalo potřebou provést očistu po použití WC, před a po jídle, po práci s materiály, po návratu z pobytu venku. Důsledně u dětí upevňovat dovednost očistit se po užití toalety, učesat si vlasy, vyčistit nos, udržet svůj oděv v čistotě, mít hezký pocit z čistého stolu při jídle apod.